Convenant
9 mei 2013
Crediteur
9 mei 2013

Conventie

Eis in een conventie ofwel vordering, tegenhanger is de eis in reconventie ofwel de tegeneis. De vordering wordt ingesteld bij dagvaarding, de gedaagde heeft de mogelijkheid om in dezelfde procedure tegelijk met het indienen van zijn verweer een tegenvordering in te stellen, de gedaagde dient dan een ‘conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie’ in. Uiteindelijk neemt de rechter een beslissing op de eis en de tegeneis, hij wijst dus vonnis in conventie en in reconventie;