VRAGEN OVER INVORDERING

Heeft u een vraag en staat deze er niet tussen?

Mail met als onderwerp FAQ en wij zorgen ervoor dat uw vraag wordt beantwoord en aan de website wordt toegevoegd. Bedankt voor uw input.

De gerechtsdeurwaarder zal in elk geval een mening vormen of de vordering juridisch terecht is en gaat daarbij uit van de aan hem verstrekte informatie. De gerechtsdeurwaarder zal dan een advies geven over het feit of een procedure zinvol is, maar het is de rechter die uiteindelijk oordeelt over de vordering. Een gerechtsdeurwaarder oordeelt in elk geval nooit over de juistheid van een uitspraak van de rechter.

Het is aan de gerechtsdeurwaarder, veelal in overleg met de schuldeiser, om te bepalen waarop beslag gelegd wordt. Er is geen bepaalde volgorde welke gehanteerd moet worden en kunnen ook meerdere beslagen tegelijk worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder mag echter nimmer uit het oog verliezen wat het doel van het beslag is en zal er gekeken moeten worden naar het kostenaspect en of de schuldenaar niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Echter, hij moet ook in het oog houden dat er meerdere schuldeisers verhaal kunnen komen halen en mag dus voor meer dan het bedrag van de vordering beslag leggen.

De uitspraak van de rechter over het gegeven dat de huurovereenkomst is ontbonden en dat de huurder het gehuurde dient te ontruimen, zal de gerechtsdeurwaarder bij de betekening (oftewel exploot) aan u bekend maken. Hij zal hierbij ook bevel doen om te vertrekken. Als men dat niet binnen de gestelde termijn doet, zal er door de gerechtsdeurwaarder ontruimd worden, waarbij alle roerende zaken op de openbare weg worden geplaatst. Het gehuurde wordt daarna geheel ontruimd aan de eigenaar overgedragen. Indien geen medewerking wordt verleend door de veroordeelde partij zal een (hulp)officier van justitie erop toezien dat aan alle formaliteiten is voldaan.

Dit kan variëren. Normaliter wordt een dagvaarding 3-7 werkdagen na het opstellen ervan uitgebracht, afhankelijk van de wekelijkse deurwaardersplanning. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat de gedaagde(n) daadwerkelijk woont/wonen of gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft verzoeken wij u, ter voorkoming van misverstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.

Laat in geval van de WSNP uw bewindvoerder en in geval van faillissement uw curator direct een brief sturen naar ons kantoor.

Of u iets hoort hangt af van de situatie. Het kan zijn dat bezwaar geen zin meer heeft omdat de rechter al heeft beslist. Wellicht kan een advocaat nog iets voor u doen. Het kan ook zijn dat onze opdrachtgever in het verleden al heeft gereageerd op uw bezwaar en de zaak nu laat vervolgen door ons kantoor. In dat geval wordt de zaak vervolgd zoals beschreven in onze laatste brief/exploot. Het is ook mogelijk dat wij nog geen informatie van onze opdrachtgever hebben ontvangen. Dan krijgt u enkele werkdagen nadat wij de informatie ontvangen bericht van ons.

Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser. Geef uw adreswijziging in ieder geval altijd op tijd aan ons door.

Laat de schuldhulpinstelling direct een brief sturen naar ons kantoor. Het is afhankelijk van onze opdrachtgever of, en zo ja hoe, de zaak wordt vervolgd.

Snijder Incasso vertegenwoordigd de schuldeiser/opdrachtgever vanaf het moment dat wij zijn ingeschakeld. U dient alle verzoeken of berichten via ons te laten verlopen. Pas nadat wij instructies van onze opdrachtgever ontvangen, wordt de zaak aangehouden of stopgezet.

Er zijn verschillende vormen van hulp om schulden te voorkomen of op te lossen. U kunt eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Als u eerst zelf wilt proberen uit de schulden te komen, heeft het Nibud goede hulpmiddelen op zijn websites staan daarvoor. Zie bijvoorbeeld www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.nibud.nl. Als u gebruik wilt maken van vrijwillige schuldhulp, kan uw gemeente u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstelling. Zie ook www.snijderincasso.nl/links onder budget- en schuldenvoorlichting.

Lukt het niet met vrijwillige schuldhulp, dan biedt de WSNP wellicht een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Echter dan leeft u drie jaar van minimale inkomsten, gaat uw post eerst naar uw bewindvoerder en wordt uw overmatige inboedel verkocht.

Neemt u contact op met ons kantoor om te bespreken of uitstel van betaling mogelijk is. De naam, het doorkiesnummer en het e-mailadres van uw zaakbehandelaar staat op de brieven die wij u gezonden hebben. Uw voorstel met motivatie kunt u ook 24 uur per dag indienen via de e-mail. Voor een aanvraagformulier voor een betalingsregeling, zie deze link. Betalingsregelingen treffen wij onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever. Dit geldt ook voor uitstel van betaling.

U dient onmiddellijk contact op te nemen met de afzender die u zal adviseren hem de ontvangen post ongeopend te retourneren met de vermelding dat de geadresseerde is verhuisd en indien bekend, per wanneer en waarnaar toe. Wanneer dit veelvuldig voorkomt is het raadzaam om bij uw gemeente na te gaan of de betreffende persoon nog op uw adres ingeschreven staat. In het geval dat het zo is, kunt u de gemeente verzoeken een onderzoek in te stellen.

In de veroordeling staat dat een debiteur een bepaald bedrag moet betalen en doorgaans niet dat dit bedrag in termijnen moet worden voldaan. Er bestaat dan geen recht op een betalingsregeling. In het algemeen zullen schuldeisers een regeling in overweging nemen, mits deze regeling redelijk is. Een regeling is doorgaans redelijk indien het inkomen en de vaste uitgaven van de debiteur in verhouding staan tot de looptijd van de regeling. Dit verschilt echter per schuldeiser. Vraagt u bij uw zaakbehandelaar na of u voor een regeling in aanmerking komt. Het doorkiesnummer en e-mailadres van uw zaakbehandelaar vindt u op alle correspondentie van Snijder Incasso.

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wel uitbetaald. Dit is de zogenaamde ‘beslagvrije voet’. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Alle extra’s, zoals vakantiegeld of een dertiende maand vallen voor 100% onder het beslag. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

De gerechtsdeurwaarder mag aangeven dat bepaalde maatregelen mogelijk zijn en dat deze genomen kunnen worden. Voor een beslaglegging en een ontruiming bijvoorbeeld, moet hij dit zelfs aankondigen. Hij mag echter pas beslagleggen of ontruimen, nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan of er sprake van een dwangbevel is (bij bijvoorbeeld verkeersboetes). Daarmee hangt samen dat hij ook pas mag aankondigen dat hij beslag gaat leggen of een ontruiming gaat doen, nadat hij een vonnis, beschikking of dwangbevel heeft.

Overigens kan een ontruiming of (huis)uitzetting alleen plaatsvinden voor een huurschuld of bij beslaglegging en openbare verkoop van uw woning of bedrijfspand indien deze uw eigendom is.

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarige kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Nee, dat is aan de rechter. Snijder Incasso is uiteraard wel zorgvuldig in de aanname van vorderingen. Zo zal Snijder Incasso wel kijken of een vordering onderbouwd kan worden en advies hierover doen aan de opdrachtgever.

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf ’s morgens 7.00 uur tot ’s avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de voorlopige voorzieningenrechter verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Met ingang van 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. Kort gezegd betekent dit dat het huidige bankrekening nummer van alle bedrijven en privé personen in Nederland en de overige Eurolanden verandert in een IBAN-nummer. U bent hierover waarschijnlijk al ingelicht door uw bank.

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders bereidt zich momenteel voor op de overgang naar SEPA. Op korte termijn zullen we in onze brieven ons IBAN-nummer vermelden om betalingen op te verrichten in plaats van het ‘oude’ bankrekeningnummer. Het is namelijk al mogelijk om via internetbankieren en overschrijvingskaarten het IBAN-nummer van de begunstigde in te vullen in plaats van het bankrekeningnummer. Uw betaling zal door de bank correct verwerkt worden.

Tip
Bent u een betalingsregeling met ons kantoor overeengekomen waarvan de eindtijd verder ligt dan 1 februari 2014 én heeft u in uw via internetbankieren de te betalen termijnen al ingevoerd, wijzigt u dan tijdig het ‘oude’ bankrekeningnummer naar ons IBAN-nummer: ?

NL22ABNA0848545591

Mocht u nadere informatie zoeken over SEPA, dan kunt u bijvoorbeeld zoeken op de website http://www.overopiban.nl/, een initiatief van De Nederlandse Bank. Hier vindt u informatie voor zowel bedrijven als consumenten.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen