VRAGEN OVER INVORDERING

Heeft u een vraag en staat deze er niet tussen?

Mail met als onderwerp FAQ en wij zorgen ervoor dat uw vraag wordt beantwoord en aan de website wordt toegevoegd. Bedankt voor uw input.

Waarom moet ik het rekeningnummer van Snijder wijzigen in het IBAN-nummer?

Met ingang van 1 februari 2014 is de Single Euro Payments Area (SEPA) een feit. Kort gezegd betekent dit dat het huidige bankrekening nummer van alle bedrijven en privé personen in Nederland en de overige Eurolanden verandert in een IBAN-nummer. U bent hierover waarschijnlijk al ingelicht door uw bank. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders bereidt zich momenteel voor op de overgang naar SEPA. Op korte termijn zullen we in onze brieven ons IBAN-nummer vermelden om betalingen op te verrichten in plaats van het ‘oude’ bankrekeningnummer. Het is namelijk al mogelijk om via internetbankieren en overschrijvingskaarten het IBAN-nummer van de begunstigde in te vullen in plaats van het bankrekeningnummer. Uw betaling zal door de bank correct verwerkt worden. Tip Bent u een betalingsregeling met ons kantoor overeengekomen waarvan de eindtijd verder ligt dan 1 februari 2014 én heeft u in uw via internetbankieren de te betalen termijnen al ingevoerd, wijzigt u dan tijdig het ‘oude’ bankrekeningnummer naar ons IBAN-nummer: ? NL22ABNA0848545591 Mocht u nadere informatie zoeken over SEPA, dan kunt u bijvoorbeeld zoeken op de website http://www.overopiban.nl/, een initiatief van De Nederlandse Bank. Hier vindt u informatie voor zowel bedrijven als consumenten.

Mijn huisgenoot heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

Om beslag op uw goederen te voorkomen, moet u rechtsgeldig kunnen aantonen dat die goederen uw eigendom zijn.

Mijn minderjarige kind heeft schulden en nu wordt er gedreigd met beslag op mijn goederen. Kan ik dat voorkomen?

U bent aansprakelijk voor de schulden die uw minderjarige kind heeft gemaakt. Het beslag kan misschien voorkomen worden door het betalen van de betreffende vordering of door het treffen van een betalingsregeling met de gerechtsdeurwaarder.

Ik ontvang aanmaningen op mijn adres voor een persoon die hier niet (meer) woont. Wat kan ik doen?

U dient onmiddellijk contact op te nemen met de afzender die u zal adviseren hem de ontvangen post ongeopend te retourneren met de vermelding dat de geadresseerde is verhuisd en indien bekend, per wanneer en waarnaar toe. Wanneer dit veelvuldig voorkomt is het raadzaam om bij uw gemeente na te gaan of de betreffende persoon nog op uw adres ingeschreven staat. In het geval dat het zo is, kunt u de gemeente verzoeken een onderzoek in te stellen.

Hoe gaat een ontruiming in zijn werk?

De uitspraak van de rechter over het gegeven dat de huurovereenkomst is ontbonden en dat de huurder het gehuurde dient te ontruimen, zal de gerechtsdeurwaarder bij de betekening (oftewel exploot) aan u bekend maken. Hij zal hierbij ook bevel doen om te vertrekken. Als men dat niet binnen de gestelde termijn doet, zal er door de gerechtsdeurwaarder ontruimd worden, waarbij alle roerende zaken op de openbare weg worden geplaatst. Het gehuurde wordt daarna geheel ontruimd aan de eigenaar overgedragen. Indien geen medewerking wordt verleend door de veroordeelde partij zal een (hulp)officier van justitie erop toezien dat aan alle formaliteiten is voldaan.

Ik heb van de opdrachtgever al uitstel gekregen of met hem een betalingsregeling getroffen. Wat gebeurt er nu verder?

Snijder Incasso vertegenwoordigd de schuldeiser/opdrachtgever vanaf het moment dat wij zijn ingeschakeld. U dient alle verzoeken of berichten via ons te laten verlopen. Pas nadat wij instructies van onze opdrachtgever ontvangen, wordt de zaak aangehouden of stopgezet.

Ik heb bezwaar gemaakt bij uw kantoor, maar nog geen antwoord ontvangen. Wanneer hoor ik iets?

Of u iets hoort hangt af van de situatie. Het kan zijn dat bezwaar geen zin meer heeft omdat de rechter al heeft beslist. Wellicht kan een advocaat nog iets voor u doen. Het kan ook zijn dat onze opdrachtgever in het verleden al heeft gereageerd op uw bezwaar en de zaak nu laat vervolgen door ons kantoor. In dat geval wordt de zaak vervolgd zoals beschreven in onze laatste brief/exploot. Het is ook mogelijk dat wij nog geen informatie van onze opdrachtgever hebben ontvangen. Dan krijgt u enkele werkdagen nadat wij de informatie ontvangen bericht van ons.

Ik kan niet betalen binnen de termijn die u in uw laatste brief/exploot noemt. Wat moet ik doen?

Neemt u contact op met ons kantoor om te bespreken of uitstel van betaling mogelijk is. De naam, het doorkiesnummer en het e-mailadres van uw zaakbehandelaar staat op de brieven die wij u gezonden hebben. Uw voorstel met motivatie kunt u ook 24 uur per dag indienen via de e-mail. Voor een aanvraagformulier voor een betalingsregeling, zie deze link. Betalingsregelingen treffen wij onder voorbehoud van goedkeuring van onze opdrachtgever. Dit geldt ook voor uitstel van betaling.

Ik heb mij aangemeld voor schuldhulp en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?

Laat de schuldhulpinstelling direct een brief sturen naar ons kantoor. Het is afhankelijk van onze opdrachtgever of, en zo ja hoe, de zaak wordt vervolgd.

Ik ben toegelaten tot de WSNP of failliet verklaard en kan niets meer betalen. Wat moet ik doen?

Laat in geval van de WSNP uw bewindvoerder en in geval van faillissement uw curator direct een brief sturen naar ons kantoor.

Ik heb veel schulden en wil advies en hulp bij het aflossen ervan. Waar kan ik terecht?

Er zijn verschillende vormen van hulp om schulden te voorkomen of op te lossen. U kunt eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Met ondersteuning van een schuldhulpverlener wordt dan geprobeerd tot een aflossingsregeling met de schuldeisers te komen. Als u eerst zelf wilt proberen uit de schulden te komen, heeft het Nibud goede hulpmiddelen op zijn websites staan daarvoor. Zie bijvoorbeeld www.zelfjeschuldenregelen.nl of www.nibud.nl. Als u gebruik wilt maken van vrijwillige schuldhulp, kan uw gemeente u doorverwijzen naar een schuldhulpverleningsinstelling. Zie ook www.snijderincasso.nl/links onder budget- en schuldenvoorlichting. Lukt het niet met vrijwillige schuldhulp, dan biedt de WSNP wellicht een mogelijkheid om een schuldenvrije toekomst te bereiken. Echter dan leeft u drie jaar van minimale inkomsten, gaat uw post eerst naar uw bewindvoerder en wordt uw overmatige inboedel verkocht.

Moet een deurwaarder niet controleren of de vordering juist is?

Nee, dat is aan de rechter. Snijder Incasso is uiteraard wel zorgvuldig in de aanname van vorderingen. Zo zal Snijder Incasso wel kijken of een vordering onderbouwd kan worden en advies hierover doen aan de opdrachtgever.

Beoordeelt de gerechtsdeurwaarder de rechtsgeldigheid van een vordering?

De gerechtsdeurwaarder zal in elk geval een mening vormen of de vordering juridisch terecht is en gaat daarbij uit van de aan hem verstrekte informatie. De gerechtsdeurwaarder zal dan een advies geven over het feit of een procedure zinvol is, maar het is de rechter die uiteindelijk oordeelt over de vordering. Een gerechtsdeurwaarder oordeelt in elk geval nooit over de juistheid van een uitspraak van de rechter.

Mag de gerechtsdeurwaarder in zijn brieven dreigen met beslaglegging of ontruiming?

De gerechtsdeurwaarder mag aangeven dat bepaalde maatregelen mogelijk zijn en dat deze genomen kunnen worden. Voor een beslaglegging en een ontruiming bijvoorbeeld, moet hij dit zelfs aankondigen. Hij mag echter pas beslagleggen of ontruimen, nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan of er sprake van een dwangbevel is (bij bijvoorbeeld verkeersboetes). Daarmee hangt samen dat hij ook pas mag aankondigen dat hij beslag gaat leggen of een ontruiming gaat doen, nadat hij een vonnis, beschikking of dwangbevel heeft.

Overigens kan een ontruiming of (huis)uitzetting alleen plaatsvinden voor een huurschuld of bij beslaglegging en openbare verkoop van uw woning of bedrijfspand indien deze uw eigendom is.

Het bedrag waarvoor beslag is gelegd staat niet in verhouding tot de waarde van het goed waarop beslag is gelegd. Mag daar dan beslag op gelegd worden?

Het is aan de gerechtsdeurwaarder, veelal in overleg met de schuldeiser, om te bepalen waarop beslag gelegd wordt. Er is geen bepaalde volgorde welke gehanteerd moet worden en kunnen ook meerdere beslagen tegelijk worden gelegd. De gerechtsdeurwaarder mag echter nimmer uit het oog verliezen wat het doel van het beslag is en zal er gekeken moeten worden naar het kostenaspect en of de schuldenaar niet onevenredig zwaar wordt getroffen. Echter, hij moet ook in het oog houden dat er meerdere schuldeisers verhaal kunnen komen halen en mag dus voor meer dan het bedrag van de vordering beslag leggen.

Mag de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op al mijn inkomsten?

Als uw inkomen of uitkering in beslag wordt genomen, dan krijgt u altijd een bepaald gedeelte ervan wel uitbetaald. Dit is de zogenaamde 'beslagvrije voet'. Deze beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld. Het overige deel wordt door werkgever of uitkerende instantie aan de gerechtsdeurwaarder overgemaakt, totdat de volledige schuld is voldaan. Alle extra's, zoals vakantiegeld of een dertiende maand vallen voor 100% onder het beslag. Uw werkgever of de uitkerende instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Ik heb de dagvaarding nooit ontvangen want ik ben verhuisd. Is die dan wel rechtsgeldig?

Dit is afhankelijk van het feit of u uw adreswijziging tijdig hebt doorgegeven aan de gemeente of aan uw schuldeiser. Geef uw adreswijziging in ieder geval altijd op tijd aan ons door.

Op welke tijden mag de gerechtsdeurwaarder zijn werkzaamheden verrichten?

De gerechtsdeurwaarder mag zijn werkzaamheden verrichten vanaf 's morgens 7.00 uur tot 's avonds 20.00 uur, gedurende zes dagen per week, tenzij de voorlopige voorzieningenrechter verlof heeft gegeven om op alle dagen en uren beslag te mogen leggen.

Kan ik een betalingsregeling met de deurwaarder afspreken?

In de veroordeling staat dat een debiteur een bepaald bedrag moet betalen en doorgaans niet dat dit bedrag in termijnen moet worden voldaan. Er bestaat dan geen recht op een betalingsregeling. In het algemeen zullen schuldeisers een regeling in overweging nemen, mits deze regeling redelijk is. Een regeling is doorgaans redelijk indien het inkomen en de vaste uitgaven van de debiteur in verhouding staan tot de looptijd van de regeling. Dit verschilt echter per schuldeiser. Vraagt u bij uw zaakbehandelaar na of u voor een regeling in aanmerking komt. Het doorkiesnummer en e-mailadres van uw zaakbehandelaar vindt u op alle correspondentie van Snijder Incasso.

Hoe kan ik betalen?

Er zijn diverse manieren om de schuld te voldoen. In alle gevallen geldt dat de betaling binnen de gestelde termijn door Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders ontvangen moet zijn en dat het dossiernummer (mapnummer) of kenmerk vermeld moet worden. Let daarbij op dat het enkele dagen kan duren voordat de betaling binnen is bij Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Dit is afhankelijk van de betaalwijze.

Er zijn verschillende manieren om te betalen aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders:

  • U schrijft het bedrag over via uw bank.
  • U pint of betaalt contant op een van onze vestigingen
  • U betaalt het bedrag via accept e-mail, indien u deze ontvangen heeft
  • U stort het verschuldigde bedrag contant bij een van de vijftig vestigingen van GWK Travelex (grenswisselkantoor).

Onder vermelding van uw dossier- of mapnummer of kenmerk kunt u hier een contante (spoed)betaling verrichten. Kijk voor de adressen en de voorwaarden op www.gwk.nl.

Hebt u in overleg met Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders een betalingsregeling getroffen? Dan adviseren wij u de bank opdracht te geven om het geld automatisch over te laten schrijven. Zo vergeet u nooit te betalen.

Wat is Conservatoir beslag?

Een conservatoir beslag is een beslaglegging die gedaan wordt nog voor dat er een vonnis is uitgesproken. De bedoeling van het beslag is om voordat een dure procedure wordt gevoerd zekerheid te verkrijgen dat er ook iets te halen valt bij de wederpartij. Een schuldeiser kan via een advocaat bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank hiertoe een verzoekschrift indienen. In dit verzoekschrift dient de vordering te worden omschreven waarvoor het beslag wordt gelegd en het goed waarop het beslag zal worden gelegd. Het verzoek wordt bijna altijd gehonoreerd zonder dat de schuldenaar wordt gehoord. Als een conservatoir loonbeslag wordt gelegd zal de schuldenaar wel worden gehoord. Bij de beoordeling van de rechter of een conservatoir beslag is toegestaan wordt dan gekeken naar het inkomen en vermogen van de schuldenaar en de beslagvrije voet. Het leggen van een conservatoir beslag dient wel te worden gevolgd door een procedure waarin over de vordering wordt geoordeeld.

Hoewel het eenvoudig is om een conservatoir beslag te leggen is het niet zonder risico. Als de vordering waarvoor het beslag is gelegd uiteindelijk wordt afgewezen is de beslaglegger aansprakelijk voor de schade die de wederpartij heeft geleden. Na het opleggen van een conservatoir beslag dient binnen acht dagen een procedure tegen de schuldenaar te worden opgestart. De schuldenaar zal dan moeten voorkomen bij de (kanton)rechter, welke uiteindelijk vonnis wijst. Conservatoir beslag wordt mede gebruikt als pressiemiddel in civiele conflicten. Men kan via het beslaan van bankrekeningen een onderneming zeer effectief lamleggen. De beslagen partij zal dan geen keus hebben dan het beslag via een kort geding aan te vechten. Op dit kort geding zal er vervolgens door de eiser op een schikking worden aangestuurd. Deze praktijk wordt door rechters oogluikend toegestaan.

Wat is een executoriale verkoop?

Als de rechter in een vonnis heeft bepaald dat een bepaald bedrag moet worden betaald en de debiteur voldoet niet dat vonnis, dan kan beslag worden gelegd op diens roerende zaken. Die zaken kunnen, als er daarna ook niet wordt betaald, zelfs executoriaal worden verkocht. Dat betekent dat de gerechtsdeurwaarder de in beslag genomen zaken tegen opbod aan de hoogstbiedende verkoopt.

Wat is een exploot?

Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder worden uitgebracht, bijvoorbeeld een dagvaarding. Het langsbrengen of het betekenen heet dan 'exploot doen'. Soms wordt ook nog het woord exploit gebruikt.

Wat houdt ‘betekenen’ in?

Het uitbrengen van een stuk door een deurwaarder. Bijvoorbeeld wanneer de rechter een uitspraak heeft gedaan zal de gerechtsdeurwaarder het vonnis, de beschikking of het arrest betekenen. Door de betekening wordt degene tegen wie de executoriale titel gericht is geacht bekend te zijn met de inhoud daarvan en gaat bij betekening in persoon, dan wel bij enige daad van bekendheid de verzet termijn lopen, dan wel het termijn om in hoger beroep te komen. Wanneer het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is, kan de gerechtsdeurwaarder tevens bevel tot betaling doen. Dit bevel tot betaling is een aparte (ambts-) handeling, die ook los van de betekening gedaan kan worden. In de praktijk is het echter gebruikelijk om dit in 1 exploot te doen, maar er zijn situaties denkbaar waarbij hiervan wordt afgeweken. Voor ambtelijke stukken is het een verplichting dat deze door de deurwaarder worden betekend.

Andere stukken kunnen, indien gewenst, ook door een gerechtsdeurwaarder betekend worden. Zo kun je bijvoorbeeld ook een brief laten betekenen in plaats van deze aangetekend te verzenden.

Wat houdt dagvaarden in?

Dagvaarden is iemand oproepen teneinde een zaak aan een rechter voor te leggen om een uitspraak van die rechter te krijgen. Een gerechtelijke procedure start, in de regel, niet eerder dan nadat een dagvaarding is uitgebracht. Het dagvaarden van een gedaagde wordt door een gerechtsdeurwaarder gedaan. De gerechtsdeurwaarder zal de dagvaarding uitbrengen door middel van een exploot. Hiermee wordt de gedaagde geacht kennis te hebben genomen van de procedure die tegen hem gestart is.

De gerechtsdeurwaarder kan bij het betekenen van de dagvaarding de gedaagde informeren over de gang van zaken bij de rechter en de wijze waarop de gedaagde verweer kan voeren als de gedaagde het met de vordering niet eens is. Bijkomend voordeel van de dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder is het feit dat de gerechtsdeurwaarder altijd persoonlijk het adres van een gedaagde bezoekt en daar dus kennis kan nemen van de feitelijke situatie. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de dagvaarding op het adres van de gedaagde wordt gelaten als ter plaatse blijkt dat de woning bijvoorbeeld leeg en te koop staat. Dit geeft derhalve meer rechtszekerheid dan een oproeping die via postdiensten wordt toegezonden.

Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat moet ik doen?

Indien u met de eis eens bent, adviseren wij u ervoor te zorgen dat het gehele bedrag inclusief kosten bij ons kantoor ontvangen is voor de dag waarop de zitting plaatsvindt, zodat procedure voor de rechter niet door hoeft te gaan. Wanneer u met de vordering eens bent en volledige betaling voor de zitting wel gewenst, maar niet mogelijk is, zal moeten worden bekeken of een regeling kan worden getroffen. In het geval dat u niet eens bent met datgene dat gevorderd wordt, dan kunt u verweer voeren op de wijze zoals in de dagvaarding staat omschreven.

Wat is een dagvaarding?

Een dagvaarding is een oproeping om voor een gerecht te verschijnen. Een dagvaarding wordt door een gerechtsdeurwaarder betekend.

Wat gebeurt er als ik niet betaal n.a.v. uw aanmaning?

Wij zullen u dan namens de schuldeiser dagvaarden, wat neerkomt op het oproepen om voor de rechter te verschijnen, om u door de rechter tot betaling te laten veroordelen. Hierbij moet worden gerealiseerd dat betaling inhoudt het voldoen van het verschuldigde bedrag maar ook betaling van alle kosten. In het geval dat u na de veroordeling nog steeds niet betaalt, dan kan op grond van de veroordeling beslag worden gelegd op alles wat u heeft en een geldelijke waarde vertegenwoordigt.

Ik heb een aanmaning ontvangen, wat moet ik doen?

Wij adviseren u het bedrag waarvoor u gesommeerd bent direct over te maken. Hiermee voorkomt u een procedure bij de rechter. Een dergelijke procedure brengt immers hoge kosten met zich mee en kan uiteindelijk mogelijk leiden tot een beslaglegging.

Ik ben het helemaal niet eens met de vordering. Wat kan ik doen?

U kunt bij Snijder Incasso kenbaar maken waarom u het niet met de vordering eens bent, bij voorkeur schriftelijk of per-email. Het kan zijn dat uw bezwaren ongegrond worden verklaard. Als u dan nog niet betaalt legt Snijder Incasso de vordering voor aan de rechter. Indien u het nog steeds niet met de vordering eens bent, dan kunt u zich voor de rechter verweren tegen de eis van de wederpartij tot betaling van de vordering. Hoe u dit kunt doen staat op het achterste blad van de dagvaarding (de bijsluiter).

Waarom krijgt u een brief van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders?

U bent klant bij een van onze opdrachtgevers en u heeft uw rekening niet of niet volledig betaald. U bent hier herhaaldelijk door onze opdrachtgever op gewezen, echter zonder dat u over bent gegaan tot betaling van het (restant)bedrag.

Onze opdrachtgever heeft ons nu gevraagd ervoor te zorgen dat u uw rekening alsnog betaalt. Daartoe heeft men ons de informatie over uw schuld gegeven. Wij voeren buitengerechtelijke maar ook gerechtelijke incassowerkzaamheden. Dat wil zeggen dat Snijder Incasso zowel incassobureau als gerechtsdeurwaarder is en als u niet aan uw verplichtingen voldoet wij u ook in rechte kunnen betrekken.

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen