ALGEMENE VRAGEN

Heeft u een vraag en staat deze er niet tussen?

Mail met als onderwerp FAQ en wij zorgen ervoor dat uw vraag wordt beantwoord en aan de website wordt toegevoegd. Bedankt voor uw input.

Werkt u op basis van no-cure-no-pay?

Ja, wanneer u veel vorderingen tegelijk aan kunt leveren werken wij onder bepaalde voorwaarden voor wat betreft de incassokosten op no cure no pay-basis.

Ik heb een klacht. Waar kan ik hiermee terecht?

Hoewel directie en medewerkers van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders hun uiterste best doen om de werkzaamheden met uiterste zorgvuldigheid uit te voeren, kan er wel eens iets mis gaan. Wij stellen het op prijs dat u het kenbaar maakt, wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening en zullen uw feedback serieus nemen.

U kunt uw klacht e-mailen naar . Binnen 4 dagen ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht en binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Uw klacht wordt tevens geregistreerd in ons kwaliteitmanagementsysteem.

Wat doet u bij betwiste vorderingen?

Als uw vordering wordt betwist, leidt het incassostadium niet tot betaling. Wij vangen dan in overleg met u de gerechtelijke incassoprocedure aan, waarbij de bevoegde rechter een beslissing neemt. Nadat uw vordering door de rechter is toegewezen kunnen wij als gerechtsdeurwaarder het vonnis ten laste van de veroordeelde ten uitvoer brengen (executietraject).

Als ik zaken bij Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders neerleg, krijg ik dan één aanspreekpunt?

Ja, u krijgt een vaste zaakbehandelaar. Deze persoon weet inhoudelijk het meeste van uw dossiers af en zal daardoor het hoogste rendement voor u kunnen behalen. Daarnaast werkt Snijder Incasso met verschillende incassoteams, zo zijn er bijvoorbeeld aparte teams speciaal voor onderwijsinstellingen, huurincasso, overheid, gezondheids- en fitnessinstellingen, MKB en advocaten.

Op welke wijze kan ik een vordering uit handen geven aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders?

Wanneer u een opdracht indient, ontvangen wij graag uw gegevens en zoveel mogelijk gegevens over de vordering via de mail, per post of via de fax. Belangrijke gegevens om uw vordering(en) optimaal te kunnen behandelen zijn:

  • 1.uw gegevens (zo compleet mogelijk)
  • 2.zoveel mogelijk gegevens van de debiteur;
  • 3.uw algemene voorwaarden indien u deze heeft (eenmalig);
  • 4.overeenkomst/contract/getekende offerte/toezeggingen;
  • 5.kopiefactuur/herinneringen;
  • 6.overige correspondentie die relevant is.

Indien u al vaker met ons gewerkt heeft kunt u ook het incassoformulier op deze site gebruiken.

Is het versturen van een aanmaning of betalingsherinnering verplicht?

Dit is niet altijd verplicht, maar wel altijd aan te raden. Wettelijk gezien is één aanmaning voldoende, in Nederland is het gebruikelijk om er twee of drie te versturen. Wanneer betaling uitblijft, kunt u uw vordering overdragen aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. Ook Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders dient uw debiteur in gebreke te stellen. Dit is belangrijk om de te maken kosten (zoals incassokosten e.d.) op uw debiteur te kunnen verhalen. Bovendien moeten wij uw debiteur een kans geven om minnelijk te betalen.

Wat kan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders doen om mijn post openstaande debiteuren terug te dringen?

Snijder Incasso kan u in een adviesgesprek concrete tips hiervoor geven. Daarnaast beschikt Snijder Incasso bijvoorbeeld over stickers waarmee u op uw rekeningen kunt aangeven dat u uw openstaande vorderingen uit handen geeft aan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders. U kunt bij Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders hiervoor een Pré incasso abonnement afsluiten, wat voordelig voor u kan zijn. Kijk hier wat een Pré incasso abonnement u voor voordelen heeft.

Kan Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders ook mijn algemene voorwaarden opstellen en of screenen?

Onze eigen juridische afdeling kan dit beide voor u verzorgen tegen een uurtarief.

Hoe lang kan de gerechtsdeurwaarder wachten met het uitbrengen van een dagvaarding?

Dit kan variëren. Normaliter wordt een dagvaarding 3-7 werkdagen na het opstellen ervan uitgebracht, afhankelijk van de wekelijkse deurwaardersplanning. De gerechtsdeurwaarder dient zich ervan te overtuigen dat de gedaagde(n) daadwerkelijk woont/wonen of gevestigd zijn op het verstrekte adres. Los daarvan kunnen er andere goede redenen zijn om een dagvaarding niet direct uit te brengen. Indien u daarover vragen heeft verzoeken wij u, ter voorkoming van misverstanden, contact op te nemen met de betreffende gerechtsdeurwaarder.

Ik heb een vordering op iemand in het buitenland. Kan ik daarvoor bij Snijder Incasso terecht?

Snijder Incasso profileert zich als incassobureau en deurwaarder met werkgebied Nederland. Het rechtstelsel en de wetgeving in andere (Europese) landen is dusdanig van de onze afwijkend dat bijstand van rechtskundigen in het land zelf niet te voorkomen is. Wij schakelen hier externe partners in met de kennis en kunde van dat specifieke land.

Hoe word ik op de hoogte gehouden van het verloop van mijn zaak?

U wordt periodiek schriftelijk op de hoogte gehouden van de stand van zaken. De frequentie hangt af van het aantal zaken, bij 1 lopende zaak is dit een keer in de 3 maanden en bij meer lopende zaken iedere maand. Wenst u ervan verzekerd te zijn dat u elke maand op de hoogte gehouden wordt van de status van uw dossier, sluit u dan het Pré incasso serviceabonnement af.

Er kan daarnaast tussendoor contact met u worden opgenomen bij onduidelijkheden en als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, waarbij toestemming moet worden verleend.

Worden alle kosten op debiteur verhaald?

Uiteraard trachten wij de kosten altijd zoveel mogelijk op de debiteur te verhalen, maar dit lukt niet altijd. U, als opdrachtgever, loopt hiervoor een kostenrisico.

Waarop kan beslag gelegd worden?

Er mag op alle vermogensbestanddelen beslag worden gelegd. Dit houdt in op onroerend goed, inboedel of bedrijfsinventaris (roerende zaken), salaris, uitkering en bankrekeningen. Maar bijvoorbeeld ook op levensverzekeringen of, voor verhuurders, op de huurtoeslag of, voor zorgverzekeraars, op de zorgtoeslag.

Welke kosten mag de gerechtsdeurwaarder in rekening brengen?

De kosten die een gerechtsdeurwaarder voor zijn ambtshandelingen in rekening mag brengen aan de debiteur worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Dat betreft bijvoorbeeld de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding, de betekening van het vonnis of van het beslag.

Daarnaast zijn er werkzaamheden die de gerechtsdeurwaarder verricht in de fase voorafgaand aan de ambtelijke fase, wanneer hij ook als incassobureau actief is. De gerechtsdeurwaarder mag kosten in rekening brengen voor deze incassowerkzaamheden, zoals het verzenden van aanmaningen, de zogenaamde incassokosten. Voor de schuldeiser kunnen andere tarieven gelden.

Ik wil een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Hoeveel kost dat?

Elke deurwaarder hanteert de Btag tarieven. De kosten zijn afhankelijk van datgene wat de deurwaarder moet doen om de vordering (proberen) te innen. Het is niet vooraf te zeggen hoeveel deurwaardershandelingen nodig zijn om tot inning over te gaan. Houdt u over het algemeen rekening met een aantal honderd euro voor een dagvaarding, een betekening en minimaal een derdenbeslag met overbetekening. De deurwaarder probeert de kosten door te belasten aan uw debiteur.

Mag ik als particulier ook vorderingen indienen bij Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders?

Snijder Incasso werkt vooral voor bedrijven die regelmatig vorderingen aanbieden en is niet ingericht op behandeling van vorderingen van particulieren. Hierdoor zou het kunnen dat u minder aandacht voor uw zaak krijgt dan u verwacht en dat Snijder Incasso niet de goedkoopste voor u is. Voor meer informatie hierover kunt u altijd even bellen met Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders op 0251-211222.

Neemt u ook kleine vorderingen in behandeling?

Ja, Snijder Incasso incasseert juist veel voor organisaties die veel kleine vorderingen tegelijk aanleveren. Door een hoge graad van automatisering kunnen we deze vorderingen efficiënt voor u behandelen. In principe worden alle vorderingen aangenomen. Bij lagere vorderingen kan het voorkomen dat wij u adviseren om na de minnelijke incassofase (zodra een gerechtelijke procedure gestart moet worden) geen kosten te riskeren.

Welke gegevens heeft u nodig als wij een vordering uit handen geven?

Met betrekking tot de vordering ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie; de factuur, herinneringen en eventuele correspondentie van u en de debiteur. Ook ontvangen wij graag het onderliggende contract of als dit niet aanwezig is verklaringen van aanwezige getuigen. Indien u over algemene voorwaarden beschikt, hoeft u deze slechts een maal bij ons aan te leveren. Tevens ontvangen wij graag zoveel mogelijk informatie van uw debiteur; behalve de adresgegevens beschikt u wellicht ook over bijvoorbeeld bankrekeningnummers of bij particulieren bijvoorbeeld over informatie over de werkgever of de geboortedatum.

Ik heb een vordering op iemand. Hoe geef ik deze vordering uit handen?

Nadat u de gebruikelijke herinnering en/of aanmaning heeft verzonden is het mogelijk om de onbetaalde vordering uit handen te geven. Er zijn verschillende mogelijkheden: per e-mail, internet, per fax of per post. Hierbij dient u de volgende zaken aan te leveren: factuur, gevoerde correspondentie en eventuele betaling- en leveringsvoorwaarden. Als u nog niet eerder met Snijder Incasso heeft gewerkt, adviseren wij u om even telefonisch contact op te nemen, zodat wij u over de voorwaarden kunnen informeren en een u een concreet advies voor uw situatie te kunnen doen.

Wat is het verschil tussen de minnelijke en gerechtelijke fase?

In de minnelijke fase wordt uw schuldenaar aangesproken om zijn vordering te voldoen. Dit heet het 'incassobureautraject', waarbij met brieven, bellen, e-mail, sms'en etc. wordt geprobeerd de vordering te innen. Blijkt het echter onmogelijk om de vordering op deze manier te incasseren dan kunt u besluiten een gerechtelijke procedure te starten, om uw gelijk via de rechter af te dwingen. Krijgt u uw gelijk in deze gerechtelijke fase, dan kunt u daarna met de uitspraak van de rechter dwangmaatregelen laten inzetten, zoals beslag op loon of goederen (executoriale fase). Aan een gerechtelijke procedure en de dwangmaatregelen zijn (hoge) kosten verbonden.

Wat verstaat u onder een incasso zaak?

Een incasso zaak is een vordering (verzameling facturen) die ondanks uw herinneringen en aanmaningen niet wordt betaald en uit handen wordt gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder.

Wat is het verschil tussen een gerechtsdeurwaarder en een toegevoegd kandidaat gerechtsdeurwaarder?

De opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder duurt vier jaar. Het laatste jaar is een stagejaar en in dat jaar wordt de kandidaat-gerechtsdeurwaarder toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, zodat de kandidaat deurwaarderswerkzaamheden of ambtshandelingen kan verrichten. Is hij niet toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder, dan is hij kandidaat-gerechtsdeurwaarder en kan hij geen ambtshandelingen verrichten. Om gerechtsdeurwaarder te worden moet de toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder eerst twee jaar werkzaam zijn geweest en hij moet een ondernemingsplan indienen, welke moet worden goedgekeurd door het ministerie van Justitie. Dan volgt een benoeming tot gerechtsdeurwaarder door de Kroon.

Waarin verschilt een gerechtsdeurwaarder van een incassobureau?

Een incassobureau probeert met aanmaningen, telefonische incasso en andere communicatiemiddelen vorderingen te innen. Zie de pagina incassobureau voor een animatie over het incassoproces. Er zijn geen verplichte voorwaarden waaraan een incassobureau moet voldoen. Dit houdt in principe in dat iedereen een incassobureau zou kunnen beginnen.

Een gerechtsdeurwaarder wordt in benoemd door de koning en mag zowel ambtelijke als niet-ambtelijke handelingen verrichten. Zijn incassoproces vangt vaak aan met een dagvaarding, al zal hij ervoor ook als een incassobureau kunnen proberen de vorderingen te innen. In Nederland is een gerechtsdeurwaarder zowel ondernemer als openbaar ambtenaar. Als openbaar ambtenaar worden niet alleen veel plichten aan een deurwaarder gesteld, maar heeft de deurwaarder ook unieke rechten. Zo is de deurwaarder als enige bevoegd om te dagvaarden en beslag te leggen.

Vragen over invordering Links Begrippen

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen