Steeds minder bedrijven naar de rechter met incassovorderingen

Grote behoefte aan onafhankelijk budgetadvies
29 november 2013
Deurwaarder verzorgt oldtimerrit voor twee zorgcentra voor 6e achtereenvolgende jaar
6 mei 2014

Steeds minder bedrijven naar de rechter met incassovorderingen

Snijder Incasso waarschuwt al jaren voor het feit dat de kosten om naar de rechter te gaan steeds hoger worden. Leonie Snijder, directielid, is al een paar jaar geleden geïnterviewd door radio 1, over hoe zij stond tegenover het verhogen van de griffierechten. Zij gaf toen aan dat dit zeer nadelig zou zijn voor de economie, omdat steeds minder bedrijven naar de rechter zouden gaan met relatief lage vorderingen. Hierdoor zouden bedrijven veel moeten afschrijven en dit zou kunnen lijden tot een verhoging van het aantal faillissementen.

De griffierechten zijn zo dusdanig hoog dat veel bedrijven afzien van een gerechtelijke procedure, omdat het kostenrisico wat daaraan vast zit op deze manier erg hoog wordt. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, is voor een verlaging van de griffierechten bij met name lage incassovorderingen. Hij waarschuwt, net zoals Snijder Incasso al jaren doet, voor negatieve economische gevolgen. Dit heeft tot gevolg dat bedrijven steeds meer moeten afschrijven en dat de wanbetalers hier uiteindelijk mee weg kunnen komen.

Uit onderzoek van de Raad voor de rechtspraak blijkt dat het aantal handelszaken met financieel belang tussen 2010 en 2013 met 26 procent is gedaald. Het betreft hier waarschijnlijk zaken waarbij bedrijven een afweging maken van te verwachten kosten en baten. De analyses van de Raad voor de rechtspraak wijzen erop dat dat de hogere griffierecht-tarieven het beroep op de rechter bij dit soort zaken is afgenomen.

Bedrijven zien vaker af van beroep op rechter
Frits Bakker: “Wij hebben signalen gekregen dat bedrijven als gevolg van de verhoging van griffierechten vaker afzien van een beroep op de rechter vanwege het hoge kostenrisico dat zij lopen. Bedrijven proberen op andere manieren hun vorderingen te innen, zoals in het beginsel hun aanmaningstraject verscherpen. Of ze zien helemaal af van een rechtsgang. De Raad voor de rechtspraak is van mening dat het huidige griffierecht-tarief voor lagere incasso-vorderingen te hoog is en schadelijke economische gevolgen heeft. Daarom dient dit tarief te worden verlaagd.”

Griffierechten vaak hoger dan totale vordering
Vanaf 2010 is het griffierecht, voor procederende bedrijven, sterk verhoogd. Het gaat daarbij met name om veelvoorkomende zaken met een financieel belang tussen de 500 en 5.000 euro. Als voorbeeld: in 2009 bedroeg het griffierecht voor bedrijven bij een incassovordering van 600 euro 158 euro en bij een vordering van 1.500 euro was dit 208 euro. Per 1 januari 2012 is het griffierecht in beide gevallen 437 euro. Niet alleen bedrijven worden benadeeld door de hogere griffierechten. Ook burgers die een rechtzaak verliezen krijgen hiermee te maken als zij veroordeeld worden tot betaling van de griffierechten van de tegenpartij. Dit soort zaken betreft in ongeveer 90 procent van de gevallen een vordering bedrijven op een burger.

Scheve verhouding griffierechten en incassovorderingen
Doordat er zulke hoge bedragen voor het griffierecht worden berekend, ontstaat een scheve verhouding ten opzicht van de openstaande vordering. Er zitten veel nadelen aan; midden- en kleinbedrijven, maar ook mensen die een kleine schuld niet kunnen betalen blijven achter met een veel grotere schuld. De Raad noemt dit een onwenselijke situatie en heeft de minister gevraagd om het griffierecht in incassozaken bij vorderingen tussen 500 en 1.500 euro te verlagen.

Effecten verhogen griffierechten door nieuw Wetsvoorstel
Op dit moment ligt er een wetsvoorstel van de Tweede Kamer, dat de griffierechten verder wil verhogen. Voor kleine geldvorderingen voor rechtspersonen wordt het tarief 462 euro. In het advies van juni 2013 sprak de Raad zijn zorgen hierover uit en wees daarbij ook op de effecten van de eerdere verhoging van het tarief voor kleine geldvorderingen.
Die effecten zijn onlangs becijferd door het CBS: er is sprake van een forse afname van 20 procent van de incassozaken die aan de kantonrechter worden voorgelegd, wat met de tariefverhoging te maken kan hebben. De Raad voorspelt dat die effecten in de komende jaren nog wel groter worden.
Als bedrijven niet meer naar de rechter stappen om kleinere geldvorderingen te verhalen omdat de kosten daarvan te hoog zijn, dan kan dat leiden tot een verhoging van het aantal wanbetalers. Dat kan voor vooral kleinere bedrijven en zzp’ers betekenen dat zij meer niet betalende klanten hebben en dat kan in economisch moeilijke tijden tot faillissementen leiden.

Waarschuwing verhogingen
Het recht functioneert niet optimaal als het niet geloofwaardig kan worden afgedwongen. Voor de economie is een goed functionerende en toegankelijke rechter van groot belang. Als gevolg hiervan kan het zijn dat mensen en bedrijven ongewenst gedrag gaan vertonen. Dit is ook een waarschuwing voor de andere verhogingen die het wetsvoorstel bevat. Vooral de tarieven voor hoger beroep worden erg verhoogd (soms wel verdubbeld). Het gemiddelde percentage waarmee de griffierechten worden verhoogd ligt rond de 15 procent.

Bron: Rechtspraak

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maakt onze website gebruik van cookies.

Meer informatie | Akkoord en doorgaan
Cookie-instellingen aanpassen